Aktywacja e-faktury

X

Zgoda na e-fakturę

Zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.), działając w imieniu Klienta oświadczam, iż akceptuje wystawianie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym: faktur, not korygujących i korekt faktur elektronicznych przez PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w Portalu Dokumentów, z którego to będzie możliwość ich pobrania. Oświadczam, iż uznaje i akceptuje pobranie korekt faktur elektronicznych z Portalu Dokumentów jako równoznaczne z przekazaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej zgodnie z art. 29a ust.13 ustawy VAT Upoważniam PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi do przechowywania, a także udostępniania ww. dokumentów elektronicznych upoważnionym organom, w tym w szczególności organom podatkowym i kontroli skarbowej. Zobowiązuje się do zawiadomienia w formie pisemnej o zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania ww. dokumentów elektronicznych za doręczone na adres wskazany w niniejszej zgodzie.

Akceptuję